Serviceavtale \ Vedlikeholdsavtale

Viktig informasjon:

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen trådte i kraft 8. juni 2009.

Forskriften bidrar til et mer helhetlig regelverk, økt sikkerhet og bedre oversikt over farlige stoffer. Samtidig medfører den nye plikter for virksomheter, organisasjoner, privatpersoner og andre som håndterer vise farlige stoff over bestemte mengder. Det dreier seg i første rekke om meldeplikt og krav til å innhente samtykke fra DSB.

Den nye forskriften erstatter følgende fire forskrifter:

  • Forskrift om brannfarlig vare.
  • Forskrift om brannfarlig vare eller trykksatt stoff.
  • Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l.)
  • Forskrift om transport av petroleum i rørledning over land.

Nye krav:

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/Brannfarlig-reaksjonsfarlig-og-trykksatt-stoff/Nye-krav-om-uavhengig-kontroll-av-gassanlegg/

Overgangsordning:

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/Brannfarlig-reaksjonsfarlig-og-trykksatt-stoff/Overgangsordning--forskrift-om-handtering-av-farlig-stoff/
Gascom tilbyr en serviceavtale som oppfyller myndighetenes krav til vedlikehold på gassanlegg.

Gascom`s serviceavtale innebærer bl.a en årlig kontroll av anlegget, årlig drop test \ lekkasje søk, funksjonstesting av komponenter, forebyggende vedlikehold, vedlikehold og utskifting av defekte komponenter i anlegget.

Ved tegning av en slik avtale så reduseres sjansen for unødvendige driftsstanser og evt. stopp i produksjonen. Sjansen for ulykker \ personskader ifb. bruk av gass reduseres også. Gascom utfører utbedringer på gassanlegg for å heve standarden på anlegget slik at anlegget oppfyller de gjeldene gassnormer og myndighetskrav som foreligger.

Ta gjerne kontakt med Gascom for mere info om serviceavtale.